Ajankohtaista

Säännöt

24 lokakuun, 2013 Sivut 0

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen etsijäkoirat ry ja sen kotipaikka on Tampere.

2. Yhdistyksen kieli on suomi

3. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää hajuerottelu- ja hajutunnistustoimintaa sekä hajutunnistuskoirien käyttämistä kadonneiden lemmikkien tai ihmisten etsinnässä ja lisätä tietoa, kuinka lemmikkejä etsitään sekä ehkäistä lemmikkien katoamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen hajutunnistukseen liittyvää koulutusta ja kursseja. Yhdistys kouluttaa kaiken rotuisia koiria ja näiden ohjaajia sekä etsii kadonneita lemmikkejä ilman palkkiota.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää huvitilaisuuksia ja muuta yhdistyslain 5 §:n mukaista toimintaa. Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta.

4. Yhdistys voi kuulua johonkin toiseen järjestöön

5. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, perhe-, kunnia- ja kannatusjäsenet. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Perhejäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa. Perhejäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen julkaisuihin. Kannatusjäsenyys edellyttää syyskokouksen päättämän vuosittaisen maksun suoritusta.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan, hallituksen esityksestä ja yhdistyksen kokouksen päätöksellä, kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.

6. Jäsenmaksu

Syyskokous päättää varsinaisilta jäseniltä ja perhejäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun jokaiselle jäsenryhmälle erikseen. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Jäsenmaksu maksetaan kuluvalta vuodelta etukäteen ja se on suoritettava maaliskuun viimeiseen päivään mennessä.

7. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jos jäsen ei maksa jäsenmaksua kehotuksesta huolimatta, katsotaan hänet eronneeksi yhdistyksestä 30 päivän kuluttua maksukehotuksen eräpäivästä. Maksukehotuksen voi tehdä sähköpostitse tai kirjeitse.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Yhdistys voi hallituksen päätöksellä erottaa jäsenen, joka on erotettu Suomen Kennellitosta.

8. Hallitus

Yhdistyksen johdosta ja hallinnosta vastaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä sekä yksi (1) varajäsen.

Hallituksen puheenjohtajan ja varajäsenen toimikausi on yksi vuosi ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Vuosittain erovuorossa on puolet tai lähinnä puolet hallituksen jäsenistä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan yhdistyksen varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan yhdistykselle sihteerin ja rahastonhoitajan.
Hallitus voi harkintansa mukaan perustaa avukseen tarvittavia toimikuntia.

Hallitus kokoontuu kun puheenjohtaja tai vähintään yksi hallituksen jäsenistä katsoo siihen olevan aihetta.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen jäsenen on oltava täysi-ikäinen.

9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi (2) yhdessä.

10. Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään vuosittain, kevätkokous huhtikuussa ja syyskokous marraskuussa. Yhdistyksen kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni.

Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamaansa asiaa varten.

Yhdistyksen kokouksissa voi äänestää valtakirjalla.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– esitetään kokouksen työjärjestys hyväksyttäväksi
– esitetään hallituksen laatima vuosikertomus, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto edelliseltä tilikaudelta
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
– käsitellään muut esityslistalla olevat asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– kolme ensimmäistä kohtaa kuten kevätkokouksessa
– valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi
– valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
– valitaan hallituksen varajäsen
– valitaan yhdistyksen edustaja(t) jäsenyhdistysten kokouksiin
– päätetään yhdistyksen jäsenmaksusta
– esitetään hyväksyttäväksi toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle
– valitaan yksi tilintarkastaja tai yksi toiminnantarkastaja sekä varahenkilö
– käsitellään muut esityslistassa olevat asia

Jäsenen, joka haluaa saada jonkin asian yleiskokouksen käsiteltäväksi, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kevätkokouksen osalta maaliskuun 15. tai syyskokouksen osalta lokakuun 15. päivään mennessä.

12. Yhdistysten kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa äänienemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Mikäli yhdistys puretaan, on sen varat käytettävä hyväntekeväisyyteen purkamisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla.

14. Yhdistyslain soveltaminen

Muilta osin noudatetaan, mitä yhdistyslaissa säädetään.